کی می خوابم؟

دقیقاً زمانی که سپیده زد

وقتی که پرنده ها می خوانند

و صدایشان آزاردهنده ترینِ مزاحم هاست

وقتی که مگس ها روحت را سوراخ می کنند 

و انگار که هیچ  چیز  نیست 


من بالهایم بسته است 

پایم شکسته است 

زبانم الکن است 

ولی نگاه می کنم 

تنها نگاه می کنم 

صرفاً نگاه می کنم

همین! نگاه می کنم

جمعه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1392