بیدار شدیم

هیچ کس معترض نبود

چه آغازی 

چه آغازی

 که اگر ما به خواب نبودیم 

زندگی به این اندازه شیرین نبود

وگر تو غافلی از حال دوستان یارا

فراغت از تو میسر نمی شود مارا 

خوب فکر کن

 و  چراغ را خاموش

 و گمان مبر که مرا با تو سر و کاری نیست 

در و دیوار گواهی بدهد کاری هست


یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1394