می بافت.

گره به گره

رج به رج

که:

          من این بار تو را دوست ندارم

          این گره،

                   هرگز!

          این گره؟!

                   می پرستمت.

          این رج را تحمل می کنم

          این رنگ را نه

گره به گره

رج به رج

                                                          بهمن 89

یکشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1389