من دو گربه می شناسم 

گربه ای که راه می رود 

گربه ای که شاخ می زند   

 

دو سگ را 

سگی که در هر صورت گاز می گیرد  

سگی که پارس می کند آنقدر تا نوازشش کنم 

و اتفاقاً دو موش را 

موشی که ناخنهایم را می جود 

موشی که مثل من سوراخی دارد.

یکشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1389