آخ ! 

دارم خمارت را پس می دهم. 

مثل سردرد  

وقت جفت گیری جیرجیرکها 

جمعه 21 اسفند‌ماه سال 1388