در صد هزار هزار سال آرامش پس از طوفانی کوتاه و سهمگین  

تک تک درختانی را که شکسته اند، می شمرم 

و عمیق به تو نگاه می کنم 

 

آن اندازه  بی حس 

که تو در من بوزی   

 

از خلال درختانی که شمرده ام

  

پنج‌شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1388