سکوت را رعایت کنیم.

حتماً سکوت را رعایت کنیم.

این گونه است که می توانیم به نظم نوینی برسیم.

جمعیت ما نسبت به جثه هامان خیلی زیاد است .

اینجا به اندازه ما ظرفیت صدا را ندارد.

غذا ندارد. 

                                                                                                          بهمن ۸۶

پنج‌شنبه 25 بهمن‌ماه سال 1386