هدف پرویز است

                                    و گسترش داد

که ما به دام اوفتاده ایم 

                               به دام من

                          به چه اندازه؟

                          به قدر استم نایی عقیم

                          آنقدر که به شدت خوک باشی 

                                                    با چشم و گوش انسان؟!

                           به درازای اسب باشی

                                                 با کوتاهی زبان؟!

                   و تنها با چند کلمه آشنا؟

                         من 

                       تو از من

                      جهان از من 

                      عمری جاودان از من 

                     و حتی  آن سبزی فروش که حق حساب نمی داد

                     بی زبان از من

                    و همه ی پرنده های برین آشیان از من

                   زمان از من


به پرویز فکر می کنم 

      و کوچکی قلبش

     و اقبال بلندش

              و معنایی که گسترد

       

نان به خون می زنیم و زمان می گذرد

       به بطالتی اجباری

       سکونی در سحابی فهم ها

       و جرقه ای که بی جسارت است

        و یا گریزی که پر مهارتبیا و بزرگ شو

بیا و راست بگو

مهر بورز

مهربانی کن

و با دیگران تنفس کن

و بر فرشت کنار دیگران بنشین

      که آنک جهان گلستان می شود

      و آن زمان زمین لاله زاری است

      و شیرین بین گلبوته ها به آبداری است

      و شاعر به لبخندی سرشار از امیدواری است

         

   

شنبه 5 اسفند‌ماه سال 1396