دست های تو آلوده است

به هر جا که تو دست می زنی سیاه می شود

تو را باید به هفت آب شست

و به هفتاد بند کشید

تا دست بسته بر دشت بنشینی

و شکوفه ها را ببینی

پس از آزادی

پس از آزادی

جمعه 22 دی‌ماه سال 1396