تو را آفریده ام 

مرا بپذیر

من در تو غرقم

در تو تمام شده ام 

چیزی از من که تو نیست نماناد

تازیانه بزن 

دندان نشان بده 

معدوم کن 

من برای تو کف می زنم 

هورا می کشم 

و تصویر شهامتت را تا دوردست ها می برم

آخ که من برده ی تو ام 

مرا تأیید کن

ای وای که زبان بسته ام تا تو آری بگویی

من ساکتم 

"من دچار خفقانم، خفقان"

تو بگو 

تو معلوم کن 

راه را تو نشان بده 

بی راه را تو نشان بده 

من تو را آفریده ام 

مرا بپذیر

پنج‌شنبه 16 آذر‌ماه سال 1396