و تو  چه می دانی که رنج چیست؟!

زمان 

گذران

اعماق سیاه اقیانوسی بی کران

فکندن نوری بر برهه ای از دوران

سقف پیچک ها و امید به هر چند چناری بی جان

حیف که نمی دانی که رنج چیست

زمان 

گذران 

دوباره همان

یکشنبه 20 دی‌ماه سال 1394