تو همه چیز بودی 

     علی ، شاه ،مولوی

     و با این همه حجم 

      جای هیچ کس را تنگ نمی کردی

                             بزرگ 

                             بزرگ مرد

  (برای درگذشت و سرگذشت علیشاه مولوی شاعر فقید و موثر روزگار ما)

شنبه 2 فروردین‌ماه سال 1393