نلسون ماندلا تا همین دیروز زنده بود


من هم زنده ام

آب می خورد


هوامی خورد


باغ می ساخت

من هر چه دست هایم را می شویم پاک نمی شوند


سه ده سال نشست ، همیشه ایستاد


من می دوم .همین. می دوم

  ماند 


من می روم .


روزی چند بار می روم


شنبه 16 آذر‌ماه سال 1392