شعرهایی که گم می شوند در لابه لای گربه ها

   و وحشت از سیاستِ مادر مرده ی بی پدر

                                بی پدر و مادر 

                                بی مادر پدر

                                بی پدر، بی مادر

آخ نفت ، آخ نفت

می نوشمت با دو تکه یخ 

                                                        و فرمول پیچیده ای که هیچ کس از آن آگاه نیست 

                                                         و شعرهایی که می میرند در تکرار نادانی ها

                       

                         خرداد 91

شنبه 2 دی‌ماه سال 1391