چه، از تو زیباتر است؟!

 انعکاس نور چراغ خواب در شیشه پنجره ای پشت به شب ؟

 محبوبه، شبی که عشق ، باد کنک بادکنک پرواز می کرد ؛

    آبی وَ

 زرد؟

 چه، از تو زیباتر است ؟!

 خرامان گربه ی نازی ،که انگار تک تکِ طبقات، آپارتمان آپارتمانِ تمام شهرهای عالم مال اوست؟

 تو!

 آن طرف طناب نشسته ای.

     من، این طرف آویخته ام.

چهارشنبه 29 آذر‌ماه سال 1391