از خوردن یک زن 

   قلبی که گسنرده 

   کبابی که به سیخ زده 

 

 چند سال به التهاب گذشت

 

 همیشه پس از انقلاب تابستانی   

  به گونه ای که می دانی 

 پاییز خواهد گشت 

 

و نسیم خنک باران  

 وزیدن گرفت باز 

 

دوشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1390