از گلوله های برف 

 تا آزادی 

 

از صدای زخمه بر دوتار دختر خراسان در دخمه  

تا شادی 

می گذرد

سه‌شنبه 16 فروردین‌ماه سال 1390