با صدای بلند فریاد می زد:

                                      "ما مردمیم؟

                                                       یا یک عده کارمند،

                                      که اتوبوس را رایگان سوار می شوند؟"


   برف بر سرش می بارید

                                  و زود پیر می شد.              یکشنبه 26 دی‌ماه سال 1389