زمین را قسمت می کنم:

تا اینجا برای خانه های گلی  

 

تا اینجا را ماهی ها پرواز کنند 

 

تا اینجا آینه ای کدر روبروی آسمان 

 

هر چه ماند سفره ای پهن می کنم   

دو طرفش می نشینم  

 گرسنگی می خورم

شنبه 26 تیر‌ماه سال 1389