به نقطه ای نگاه می کنم  

به زمانی پیش تر  

 

به ستاره ای . 

می دانم فردا را هم می شود به همین وضوح دید 

 

وقتی که به من نگاه می کنی 

 

وقتی که مرا دوست داری

 

چهارشنبه 9 تیر‌ماه سال 1389