از خستگی 

 

به ماشین پر از مسافر ما می گفت : 

 -"ونک" 

 

من به او خیره بودم 

نه من تنها  

تمام مسافرها  

موتوری ها  

چراغ ماشین ها 

 

 به زنی بسیار زیبا   

 و دو نیمه سیب در آغوشش. 

22 آذر 88

چهارشنبه 25 آذر‌ماه سال 1388