هنوز از تندی و تیزی تیغی که خورده ام  

در بهتم.      

 بگذار خون را ببینم 

 

بگذار نفسم بالا بیاید 

    

می دانم فلز را چه کسی  

و از کجا استخراج می کند.

 

   9 شهریور 88

 

 

دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1388