ای کاش زمین وارونه بود! 

 

ای کاش اتاق وارونه بود! 

 

ای کاش همه ی بازجوها وارونه بودند 

تا تو آویزان از پا ، هنوز ایستاده باشی. 

 

20 مرداد 1388

شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1388