صبح دو قاشق شب می خورم. 

 

ظهر دو قاشق شب می خورم. 

 

شب دو قاشق شب می خورم. 

 

هر هشت ساعت به هشت ساعت.

سه‌شنبه 30 تیر‌ماه سال 1388