"چراغها همه به مسجد رواست  

به خانه حرام است" 

 

شب پره ی مزاحم می گفت و می رقصید.

یکشنبه 28 تیر‌ماه سال 1388