آه، آه  

اشک ، اشک  

 

برای ملت

یکشنبه 24 خرداد‌ماه سال 1388