تند می دوی  

که تند بدود در ازای تو 

که تند می دوی از کنار پیرزنی 

مادربزرگت؟! 

 "چقدر من کندم 

چقدر تند می دود

دخترم 

عمرم"

جمعه 8 خرداد‌ماه سال 1388