همچون شاخه ی پیچکی، 

از هر جا که مرا ببری 

به راه دیگری می روم. 

سرم را بزنی، 

 سینه ام را می شکافم ، 

 دستهایم را باز می کنم، 

به راه دیگری می روم. 

 

بگذار رشد کنم، 

پهن شوم ، 

تا انتهای آنتن ها، 

روی دیوارها. 

 

 

 

مهر 87

دوشنبه 29 مهر‌ماه سال 1387