تنها به خاطر اینکه مانند من نبود

                       تأییدم نمی کرد

                                            کشتمش!

به هورای هزاران نفر در میدان شهر.

"مرگ بادا !

                       درد بادا !

                                         باد بادا !"

ما درختانی بی ریشه اییم.

ما درختانی بی ریشه اییم.

                                                                                                     تیر ۸۶

چهارشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1387