به دنبال گورخری می دویدیم،

       هرکدام سنگی بر دست چوبی در دست،

       تا لای دندانهای نوجوان

           کف دست مادر پیرمان

           و تا همه جای کودکی که در غار زندگی می کردیم با آنها،

                                                          اثر سرخ سیری بماند.

من بزرگ شده ام ،

گاهی با اجدادمان به شکار می روم.

                                                                                             خرداد ۸۶

 

چهارشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1387