آنچه نمی گویم

آنچه نمی خواهم بگویم.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   آبان ۸۶

شنبه 29 دی‌ماه سال 1386