- آقایان وکلا گوش کنید.

- خواهش می کنم.

- رجال محترم گوش کنند.

                                تق!

                                     تق!

- نزن لا مصب نزن!

        می شد صدای وق وق بچه را شنید.

       مرد را هل داد،دست زنش را گرفت از جوغ در آورد.

                                                       موهایش بیرون بود.

                                                                                                            شهریور ۸۶

جمعه 16 شهریور‌ماه سال 1386